Ponúkame Vám možnosť zapísat svoje dieťa do
1. ročníka domácej školy na školský rok 2022/23.

Prosím, kontaktujte nás na telefónnom čísle
+421 905 651 869 a dohodneme si stretnutie.

 
Ak ste už dieťa zapísali na inej škole, stále je možnosť výberu a zmeny.
So všetkými administratívnymi procesmi, ktoré s tým súvisia, Vám radi a ochotne pomôžeme.
Tešíme sa na Vás.

Za tím Domácej školy Pripravení pre život

Zápis do 1. ročníka

Pripravení pre život

súkromná domáca škola

BRATISLAVA-RUŽINOV
+421 905 651 869
info@skolappz.sk
www.pripraveniprezivot.sk

SÚKROMNÁ DOMÁCA ŠKOLA V BRATISLAVE

PRIPRAVENÍ
PRE ŽIVOT

 otvára v školskom roku

2022/23 

1. Ročník

Ponúkame

• vzdelávanie na vysokej akademickej úrovni s individuálnym rešpektujúcim prístupom k žiakom

• triedu s nízkym počtom žiakov

• skúsených pedagógov s ochotou sprevádzat’ žiakov procesom rozvoja a rastu

hudobnú výchovu – program systematickej výučby hry na hudobný nástroj (predmet funkčne integrovaný do vyučovania)

dramatickú výchovu zameranú nielen na umelecký rozvoj, kultivovanie reči, pohybu a tanca, ale aj na budovanie emocionality žiakov

„Pripravení do prírody” – program aktívneho a hlbšieho poznávania prírodného prostredia a budovanie vzťahu k nemu

„Aktívne športujeme” – predmet zameraný na všestranný fyzický rozvoj a pohybovú kultúru

„Technicky zruční”– rozvoj technického myslenia, výučba technologických postupov a praca s rôznymi materiálmi

• výučba cudzích jazykov od prvej triedy

Misia

Naším zámerom je pripravit žiakov tak,
aby sa po absolvovaní kompletného štúdia na našej
škole dokázali uplatnili
ako bohato – rozvinuté osobnosti, s pevným hodnotovým
základom, s jasnou víziou pre svoj život, s komplexnou vedomostnou výbavou a kompetenciami pre zvládanie výziev
21. storočia.

V procese vzdelávania

• kladieme dôraz na jedinečnosť osobnosti každého žiaka snažíme sa podporovat’ a rozvíjat’ jeho vnútornú motiváciu a prirodzenú túžbu učiť sa, poznávať’, a skúšať nové veci

• vytvárame priestor pre budovanie zdravých, silných vzťahov

• učíme žiakov rozvíjať vrstovnícke vztahy i partnerský vztah s dospelým (učitelom)

• učíme žiakov budovať vlastné vnútorné hranice a rešpektovať hranice iných ľudí

• učiteľ spolupracuje so žiakmi s prihliadnutím na potreby jednotlivca i celej triedy

• vytvárame rodinné zázemie, pria telský prístup pre žiakov a rodičov